ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF รับฟรี หน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี สูงสุดถึง 12,000 บาท*

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

ไม่ทราบวันหมดเขตแน่ชัด กรุณาสอบถาม ณ จุดขาย หรือจากเจ้าของสินค้าอีกครั้ง

http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/Documents/Site%20Images/MPic%20289x150%20pixels/RMF-LTF.jpg

พิเศษ เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ 1,000,000 บาท รับ Thank You Rewards อีกต่อ 4,000 บาท** สำหรับใช้จ่ายที่ Paragon, Emporium, The Mall และร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

ลงทุนกับกองทุนเปิดบัวหลวง
RMF/LTF (บาท)

รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
บัวหลวงธนทวี* (บาท)
เมื่อลงทุนวันนี้-31 ม.ค. 55
(คำนวณจากยอดเงินลงทุน
คงเหลือสุทธิ***)

Thank You Rewards** (บาท)
เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ
(คำนวณจากยอดเงินลงทุน)

50,000 – < 100,000

200

200 – < 400

100,000 – < 200,000

500

400 – < 800

200,000 – < 300,000

1,000

800 – < 1,200

300,000 – < 500,000

1,500

1,200 – < 2,000

500,000 – < 700,000

4,000

2,000 – < 2,800

700,000 – < 900,000

5,000

2,800 – < 3,600

900,000 – < 1,000,000

7,000

3,600 – < 4,000

ตั้งแต่ 1,000,000?ขึ้นไป

12,000

4,000?ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีรับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ พร้อมรับคะแนนสะสม หรือ Cash Back ตามประเภทบัตร เมื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF

*เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. ผู้ที่ลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ผ่านธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
  บัว หลวงธนทวีเข้าบัญชีหน่วยลงทุนของตนเองเท่านั้น หากผู้ลงทุนยังไม่เคยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ต้องเปิดบัญชีใหม่กองทุนเปิดบัวหลวงธนทวีด้วย
 2. รางวัลหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี จะนับจากยอดเงินลงทุนคงเหลือสุทธิ*** ของกองทุนเปิด
  บัวหลวง RMF/LTF สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ประเภทกองทุน***ยอด เงินลงทุนคงเหลือสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อรวมยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนรวม RMF/LTF ของ บลจ. อื่น ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2554 – 31 ม.ค.?2555 หักด้วย ยอดขายคืนรวมยอดสับเปลี่ยนออกไปยัง
  กองทุน RMF/LTF ของ บลจ. อื่น ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. 2554?- 31?ก.ค. 2555 ทั้งนี้2.1?หากผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนจากยอดเงินลงทุนก่อนวันที่ 4?ม.ค. 2554 ยอดขายคืนหน่วยลงทุน
  ดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาหักจากยอดเงินลงทุนในช่วงแคมเปญ 2.2
  2.2 หากผู้ลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยัง บลจ. อื่น ในช่วงแคมเปญ (4 ม.ค.?2554?-?31 ก.ค. 2555)
  ยอดสับเปลี่ยนดังกล่าวจะถูกนำไปหักจากยอดซื้อและยอดสับเปลี่ยนเข้าในช่วงแคมเปญ
 3. ธนาคารจะโอนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวีให้กับผู้ลงทุนกองทุนเปิด บัวหลวง RMF/LTF ที่ลงทุนตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ส.ค.?2555 ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวีให้กับผู้ลง ทุน เนื่องจากผู้ลงทุนไม่เปิดบัญชีกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี ธนาคารถือว่าผู้ลงทุนรายนั้นสละสิทธิที่จะรับของสมนาคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1?ธ.ค. 2555 เป็นต้นไป
 4. ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนการขายฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสมนาคุณ และของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 5. ธนาคารกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก 1) ระยะเวลาของโครงการ 2) ของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และ 3) เงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวง RMF/LTF ด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

 • รับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพทุกประเภท (ยกเว้นบัตรอเมริกันเอ็กเพรส บัตรเครดิตองค์กร และบัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ) เจ้าของบัตรเครดิตและชื่อบัญชีกองทุนต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
 • บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่รับชำระ จะได้รับคะแนนสะสมในอัตรา 25 บาทได้รับ 1 คะแนน (ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม)
 • บัตรเครดิตไทเทเนียมธนาคารกรุงเทพ จะได้รับ Cash Back 0.1%?- 0.3% ตามยอดเงินลงทุน สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/รอบบัญชี
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต จะได้รับราคา NAV ในวันที่สาขาบันทึกรายการคำสั่งซื้อเข้าระบบงานกองทุน
 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม หรือ Cash Back ให้ผู้ลงทุนทันทีที่ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต

**เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลด

สมาชิก บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพสามารถใช้คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุกๆ 800?- 1,000 คะแนน แลกเป็นส่วนลด 100 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าได้ทันที ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข:

 • การใช้คะแนนสะสม 800 – 1,000 คะแนน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขร้านค้าที่ร่วมรายการ) แลกรับส่วนลด 100 บาท ใช้ได้ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นและที่ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ใช้คะแนนสะสม และชำระเงินเพิ่มเติมด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (บัตรหลัก) ที่ให้คะแนนสะสมเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตองค์กร บัตรเครดิตเพื่อการ
  จัดซื้อ และบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับส่วนลด ได้ ณ จุดขาย หรือ โทร. 0-2638-4000

สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับของสมนาคุณหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือ
โทร. 1333 หรือ บลจ. บัวหลวง จำกัด โทร. 0 2674 6488 กด 8

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

ที่มา ::? http://www.bangkokbank.com

ลงทุนกับกองทุนเปิดบัวหลวง
RMF/LTF (บาท)

รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
บัวหลวงธนทวี* (บาท)
เมื่อลงทุนวันนี้-31 ม.ค. 55
(คำนวณจากยอดเงินลงทุน
คงเหลือสุทธิ***)

Thank You Rewards** (บาท)
เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ
(คำนวณจากยอดเงินลงทุน)

50,000 – < 100,000

200

200 – < 400

100,000 – < 200,000

500

400 – < 800

200,000 – < 300,000

1,000

800 – < 1,200

300,000 – < 500,000

1,500

1,200 – < 2,000

500,000 – < 700,000

4,000

2,000 – < 2,800

700,000 – < 900,000

5,000

2,800 – < 3,600

900,000 – < 1,000,000

7,000

3,600 – < 4,000

ตั้งแต่ 1,000,000?ขึ้นไป

12,000

4,000?ขึ้นไป

LINE it!
ส่งให้เพื่อน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการเงิน เช่น โปรโมชั่นเงินฝาก, โปรโมชั่นกู้เงิน, โปรโมชั่นการลงทุน ซื้อกองทุน จากธนาคารต่างๆ